نسخه چاپی   ارسال به ایمیل
با حضور مدیران آب شهری و روستایی استان، امام جمعه،فرماندار و بخشدار شهرستان نیمروز

به گزارش روابط عمومی شرکت آب وفاضلاب روستایی استان ،جهت کاهش مشکلات آب شرب تعدادی ازروستاهای شهرستان نیمروز ظهرامروزایستگاه پمپاژکمکی درمحل مخزن ۲هزارمترمکعبی آبفای شهری ادیمی باحضور راشکی امام جمعه معزز شهرستان ، فرماندار، بخشدار بخش مرکزی، مدیران امورآبفای شهری و روستایی وسایر مدیران شهرستان نیمروز وغلامحسین لکزائیان پورمعاونت تامین آب وآبرسانی شرکت آب وفاضلاب روستایی استان راه اندازی گردیده وبهره برداری ازآن آغاز گردید.لکزائیان پورمعاون تامین آب وآبرسانی شرکت دراین مراسم اظهارداشت:باعنایت به افزایش مصرف آب وشدت گرما وبروزافت فشار وقطعی آب دربرخی ازروستاهای شهر ستان های منطقه سیستان ، مقررگردید ازبرخی ایستگاه های پمپاژوشبکه آبفای شهری آب به شبکه آب روستایی تزریق گرددتامشکل قطعی  وافت فشارآب درروستاهابرطرف گردیده وکاهش یابد.درهمین راستاایستگاه پمپاژکمکی ادیمی جهت پمپاژحداقل۲۰لیتردرثانیه به شبکه آب روستایی  درحوزه شهرستان نیمروزموردبهره برداری قرارگرفت.
شنبه 29 تیر 1398 شماره خبر: 210 منبع خبر: شرکت آب و فاضلاب روستایی سیستان و بلوچستان
تعداد بازدیدها 210    
آدرس لینک خبر: http://www.abfars-b.ir/Portal/Channels/fa/cms_NewNews_Show/showdetail.aspx?modid=29943&newid=11596&PageId=undefined