تعاریف و اقلام آماری بخش آب و فاضلاب


متقاضی
متقاضی عبارتست از :شخص حقیقی یا حقوقی که برقراری انشعاب یا انشعاب آب و فاضلاب و یا تغییر در قطر انشعاب و ظرفیت قراردادی را درخواست نموده لیکن هنوز درخواست وی انجام نشده باشد.

مشترک
مشترک عبارتست از : شخص حقیقی یا حقوقی که انشعاب یا انشعاب های (آب و یا فاضلاب ) مورد تقاضای وی ، طبق مقررات برقرار شده باشد.

شبکه عمومی توزیع آب
شبکه عمومی توزیع آب عبارتست از :کلیه تأسیسات و تجهیزات و توزیع آب از قبیل مخازن ذخیره ، خطوط اصلی و فرعی توزیع آب و همچنین تلمبه خانه های داخل شبکه که کلاً متعلق به شرکت می باشد.

خط آبرسانی اختصاصی
تأسیسات و خطوط ایجاد شده در فاصله ی شبکه توزیع عمومی موجود تا ابتدای لوله انشعاب(محل نصب شیر انشعاب )اعم از لوله و سایر ملحقات ، خط آبرسانی اختصاصی نامیده می شود.

انشعاب آب
آن بخش از لوله ی فرعی آب که مقطع آن متناسب با کنتور و ظرفیت انشعاب آب مشترک در نظر گرفته می شود و در نهایت خط آبرسانی اختصاصی و یا شبکه عمومی توزیع آب را (از محل نصب شیر انشعاب )به نقطه تحویل (محل نصب کنتور) متصل می نماید ،اعم از لوله و متعلقات مربوط تا شیر فلکه بعد از کنتور ،انشعاب نامیده میشود و متعلق به شرکت است.

تأسیسات و تجهیزات آب مشترک
کلیه ی تأسیسات و تجهیزات آب و همچنین سیستم لوله کشی که بعد از نقطه تحویل(محل نصب کنتور) توسط مشترک یا مشترکین ایجاد می شود ، تأسیسات و تجهیزات مشترک نامیده می شود و متعلق به مشترک یا مشترکین می باشد.

وسایل اندازه گیری
وسایل اندازه گیری و کنترل عبارت است از :کنتور یا کنتورها و سایر ملحقات و کلیه ی وسایل و دستگاه های مربوطه که به منظور محدود کردن و یا سنجش دبی و حجم آب ، طبق قرارداد در نقطه ی تحویل نصب می گردند.
این وسایل کلاً متعلق به شرکت و در اختیار آن می باشد و محل نصب آنها در تمامی موارد توسط شرکت
تعیین می گردد.

خط اختصاصی اتصال فاضلاب
تأسیسات و خطوط ایجاد شده در فاصله ی شبکه جمع آوری عمومی موجود فاضلاب تا محل اتصال لوله انشعاب فاضلاب اعم از لوله و سایر ملحقات ،خط اختصاصی اتصال فاضلاب نامیده می شود.

انشعاب(اتصال) فاضلاب
آن بخش از لوله فرعی فاضلاب که مقطع آن متناسب با سیفون یا ظرفیت قراردادی بوده و فاضلاب مشترک را از محل سیفون (نقطه تحویل) به خط اختصاصی و یا شبکه عمومی جمع آوری فاضلاب منتقل می نماید (اعم از لوله و متعلقات مربوطه و سیفون)انشعاب (اتصال) فاضلاب نامیده میشود و متعلق به شرکت است.

تأسیسات و تجهیزات فاضلاب مشترک
کلیه ی تأسیسات و امکانات مربوط به جمع آوری و انتقال فاضلاب نظیر شبکه های فرعی ،تلمبه خانه و غیره و تأسیسات پیش تصفیه احتمالی قبل از نقطه ی تحویل(سیفون)که توسط مشترک یا مشترکین ایجاد می شوند ،تأسیسات و تجهیزات فاضلاب مشترک نامیده می شود و متعلق به مشترک یا مشترکین می باشد.

نقطه ی تحویل آب و یا فاضلاب
نقطه ی تحویل عبارت است از: نقطه ای که تأسیسات مشترک اتصال داده می شود و در آن محل وسایل اندازه گیری و کنترل نصب می شود.
عموماً نقطه ی تحویل آب و نقطه ی تحویل فاضلاب محل نصب سیفون دفع فاضلاب می باشد.

قرارداد برقراری انشعاب
قرارداد برقراری انشعاب آب و فاضلاب عبارت است از :قرارداد منعقده بین شرکت و متقاضی که طبق مفاد آن انشعاب آب یا فاضلاب دایر می گردد.

خدمات آب
خدمات آب عبارت است از :در دسترس قراردادن و فراهم بودن امکان برداشت و استفاده آب از شبکه آبرسانی توسط انشعاب آب و وسایل اندازه گیری (کنتور)با ظرفیت مشخص و با فشار متعارف و کیفیت مناسب (در نقطه تحویل)اعم از اینکه مشترک از این ظرفیت استفاده نماید یا ننماید.

انواع انشعاب آب و فاضلاب

انواع انشعاب های آب و فاضلاب بر اساس نوع کاربری به شرح زیر است :
1)انشعاب آب و فاضلاب خانگی

2)انشعاب آب و فاضلاب مصارف اشترکی
3)انشعاب مصارف عمومی
4)انشعاب فضای سبز
5)انشعاب تولیدی
6)انشعاب مصارف تجاری
7)انشعاب آب و فاضلاب موقت


استحصال سرانه آب: عبارت از میانگین روزانه مقدار آب برداشت‌شده از منابع برای مصارف مختلف هر نفر جمعیت شهری طی مدت یک‌سال است.

استحصال سالانه آب: مجموع مقدار آبی است که در طول مدت یک‌سال برای مصارف شهری از منابع تامین آب برداشت یا پمپاژ شده است.

پمپ آبرسانی: دستگاهی است که آب موجود را از نقطه‌ای به نقطه دیگر منتقل می‌کند.

تصفیه شیمیایی آب: عملیاتی است که منجر به کاهش مقدار املاح محلول در آب تا حد نسبت‌های استاندارد برای آشامیدن یا شستشو می‌شود.

تصفیه میکروبی آب: عبارت از حذف عوامل بیماری‌زا در آب است.

تصفیه فیزیکی آب: عبارت از حذف مواد معلق در آب و کاهش کدورت آب است.

کارگاه تامین، تصفیه و توزیع آب: کارگاهی است که در آن هریک از فعالیت‌های تامین، انتقال، تصفیه و توزیع آب به صورت مجرد یا توأم انجام می‌گیرد

مخزن عمومی آب: عبارت است از منبعی که آب در آن جمع‌آوری می‌شود و از طریق شبکه لوله‌کشی یا فقط یک شیر در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد.


سایرتعاریف و واژه های تخصصیایمنی سد: عبارتست از جلوگیری از رها شدگی غیر قابل کنترل آب مخزن

ایستگاه های باران سنجی: تهیه آمار بارندگی سالانه و ماهانه در محدوده ایستگاه ها

ایستگاه های سنجش دبی متوسط رودخانه ها : تهیه آمار متوسط دبی ماهانه و سالانه در رودخانه های استان

ایستگاه های سنجش دبی لحظه ای : تهیه آمار حداکثر و حداقل دبی در رودخانه های استان و بررسی وقوع سیلاب ها

ایستگاه های تبخیر سنجی : تهیه آمار تبخیر در محدوده ایستگاه ها

بستر : آن قسمت از رودخانه، نهر یا مسیل است که در هر محل با توجه به آمار هیدرولوژیک و داغاب و حداکثر طغیان با دوره های برگشت مختلف وسیله وزارت نیرو و یا شرکت های آب منطقه ای و آب و برق خوزستان تعیین می شود.
- دوره برگشت طغیان رودخانه ها در محدوده شهرها طبق مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری تعیین و جهت برآورد سیبلاب با تناوب مورد نظر به وزارت نیرو و شرکت های آب منطقه ای و آب برق خوزستان اعلام می گردد.
- تعیین بستر در خارج از محدوده شهرها براساس حداکثر طغیان با دوره برگشت ۲۵ ساله بوسیله وزارت نیرو و شرکت های آب منطقه ای و آب برق خوزستان تعیین می شود و در مناطقی که ضرورت ایجاب نماید سیلاب با دوره برگشت کمتر یا بیشتر از ۲۵ ساله محاسبه قرار گیرد شرکت های فوق الذکر حسب مورد با ارائه نقشه های مربوط و توجیهات فنی از حوزه ستادی وزارت نیرو مجوز لازم را اخذ خواهند نمود.
- تغییرات طبیعی بستر رودخانه ها، مسییل ها یا انهار طبیعی در بستر سابق تاثیری نداشته و بستر سابق کماکان در اختیار حکومت اسلامی است لیکن حریم برای آن منظور نخواهد شد.

برکه : اراضی پستی است که در اثر جریان سطحی و زیرزمینی، آب در آنها جمع شده و باقی می ماند

سد ایمن: سدی است که سطح قابل قبولی از خطر خرابی را برای جامعه پایین دست فراهم آورد

سردهانه یا آبگیر: به مجموعه ساختمانها و تجهیزات هیدرومکانیکی طراحی شده برای انتقال آب از مبدأ به نقطه مصرف ، آبگیر گفته می شود .
ساماندهی رودخانه: عبارتست از اقداماتی که باعث ایجاد شرایط مطلوب ( درمورد پایداری ، انحنا و محل عبور ) در باره بالادست رودخانه می گردند . این اقدامات شامل استفاده از دیواره های حفاظتی ، آبشکن ها و حزایر پلکانی میباشند.
مانیتورینگ: مانیتورینگ رکن اصلی ایمنی سدها می باشد عبارتست از رفتارسنجی و به عبارت دیگر درک رفتارسد و شامل دو مرحله میباشد :
۱- بازرسی دوران چشمی و تخصیصی توسط پرسنل سد و مهندسین متخصص.
۲- نظارت برعملکرد سد با استفاده از داده ها ی ابزار بندی .
مسیل :مسیل مجرائی طبیعی است که سیل حاصله از باران و برف و رگبارها موقتاً در آن جریان پیدا می کند.
مسیل متروکه : مجرائی است طبیعی که تحت تاثیر عوامل طبیعی یا غیرطبیعی امکان حدوث سیبلاب در آن وجود نداشته باشد.
مرادب : زمین باتلاقی مسطح و پستی است که دارای یک یا تعدادی آبراهه باشد و معمولاً درصد بزرگ دریا زیر آب رود همچنین اراضی پستی که در مناطق غیرساحلی در فصول بارندگی و سیلاب غرقاب شده و معمولاً در تمام سال حالت باتلاقی داشته باشد.

نظام بهره برداری: عبارتست از یک سیستم اجتماعی که با بهره گیری از دانش و تکنولوژی، از آب به منظور تولید محصولات کشاورزی استفاده می نماید

نقطه تحویل آب: محل و یادریچه ای است که درآن نقطه آب از طرف شرکت به مشترک یا تشکل های بهره برداری تحویل داده میشود و وسایل اندازه گیری ( درصورت وجود ) درآن محل نصب می گردد.

آبیاری: آبیاری عبارت است از تامین تمام یا قسمتی از آب مورد نیاز گیاه با دخالت انسان که با هدف بهبود وضع تولید محصول کشاورزی یا چراگاه انجام می‌شود. سیلاب یا آبی که د ر اثر طغیان رودخانه در مزرعه جاری شود، آبیاری محسوب نمی‌شود ولی اگر این آب‌ها پس از کنترل و جمع‌آوری در اختیار محصول قرار گیرد، آبیاری محسوب می‌شود.

آبشکن: سازه هائی هستند که درجهت عمود برجریان رودخانه از سواحل رودخانه به سمت داخل رودخانه توسعه می یابند . و جهت هدایت جریان درطول یک ازه رودخانه و همچنین برای حفاظت ساحل یا انحراف مسیر عمومی جریان ایجاد می گردند.

آبیاری بارانی: نوعی آبیاری تحت فشار است که آب از طریق لوله و پخش‌کننده‌های تعبیه شده روی آن به صورت قطرات باران در مزرعه پاشیده می‌شود.

آبیاری تحت فشار:
نوعی آبیاری است که آب به وسیله یک سیستم بسته، متشکل از پمپ، انواع لوله، اتصالات و سایر وسایل و لوازم مربوط، در زمین کشاورزی توزیع می‌شود.

آبیاری قطره‌ای: نوعی آبیاری تحت فشار است که جریانی کند از قطرات آب به‌طور مستمر از طریق لوله و چکاننده‌های تعبیه شده روی آن، به پای یک یک درختان یا بوته‌ها برقرار می‌شود.

آبیاری کرتی: نوعی آبیاری غرقابی است که در آن، مزرعه به قطعات با طول کم تقسیم شده و در هر مرتبه آبیاری، کرت‌ها را از آب پر می‌کنند. آبیاری مزرعه برنج نیز نوعی آبیاری کرتی است که برقراری جریان دائم آب، سطح آن را کرت‌ها ثابت نگه می‌دارند.

آبیاری غرقابی: نوعی آبیاری است که در آن مزرعه با کرت‌های با شیب کم تقسیم شده و با برقراری جریان آب در سرتاسر هریک از کرت‌ها، محصول آبیاری می‌شود.

آبیاری نواری: نوعی آبیاری غرقابی است که در آن زمین به کرت‌های مستطیلی شکل با طول نسبتاً زیاد و شیب کم تقسیم شده، آب از سر کرت وارد شده و پس از رسیدن به انتهای کرت، بسته می‌شود.

آبیاری نشتی: نوعی آبیاری است که به منظور آن در مزرعه، جوی و پشته یا شیارهایی موازی ایجاد می‌شود و در هز مرتبه آبیاری، آب را با جریان ملایم وارد جوی‌‌ها یا شیارها می‌کنند. در این روش، آب به تدریج در خاک اطراف جوی یا شیار نشست می‌کند و در دسترس ریشه گیاه قرار می‌گیرد.

ابزار دقیق: دستگاهها و تجهیزاتی هستند که درهنگام ساخت سد در نقاط حساس و مهم که از پیش تعیین گردیده اند جهت ثبت پارامترهای مورد نیاز نصب می گردند و آمار داده های ثبت شده آنها در دوران بهره برداری ، جهت رفتارسنجی سد بسیار لازم و ضروری می باشد

تأمین آب: عبارتست از در دسترس قراردادن یا فراهم بودن امکان استفاده از آب در نقطه تحویل مطابق سند ( پروانه ) صادره اعم از اینکه میزان آب موجود استفاده بشود یا نشود

تشکلهای بهره برداری: به مجموعه های سازمان یافته مصرف کنندگان آب کشاورزی که جهت تحویل حجمی آب و توزیع بین مصرف کنندگان ذینفع تشکیل می گردند تشکل های بهره بردرای گفته می شود این تشکلها درقالب انجمن ها ، شرکت های زراعی ، شرکتهای تعاونی تولید روستائی ، کشت و صنعت ها ، تعاونی ها ، اتحادیه ها و یلا سایر تشکلهای آب بران و بهره برداران درمحل نقاط تحویل و یا برداشت آب متناسب با شرایط و وضعیت شبکه های آبیاری از نظر آبگیری و نحوه استقرار اراضی کشاورزی ایجاد می گردند

تصرف ملکی زمین:نوعی تصرف است که بهره‌بردار، خود مالک قانونی یا عرفی زمین است.

تصرف شبه ملکی زمین: نوعی تصرف است که با اینکه بهره‌بردار، خود مالک زمین نیست ولی همانند یک بهره‌دار مالک، از زمین استفاده می‌کند؛ مانند تصرف اراضی با اجاره دایم (بیش از ۳۰ سال)، تصرف و استفاده لاینقطع بدون معارض از اراضی برای مدت طولانی مثلاً ۳۰ سال توسط بهره‌برداری که مالک زمین نیست و اجاره‌بها نیز پرداخت نمی‌کند و حتی فروش یا واگذاری آن را نیز ندارد. تصرف غیرمجاز اراضی هر چند به مدت طولانی، در اینجا منظور نمی‌شود.

تصرف اجاره‌ای زمین: نوعی تصرف است که بهره‌بردار یا بهره‌برداران، زمین را برای مدتی محدود در مقابل مبلغ معینی پول، مقدار معینی جنس یا ارائه خدمت در مدت زمانی معین (به عنوان اجاره‌بها)، در اختیار دارند. تصرف اراضی به صورت رهنی یا رایگان (بدون پرداخت اجاره‌بها) برای مدت محدود نیز در اینجا منظور می‌شود.

تصرف سهمی زمین: نوعی تصرف است که بهره‌بردار، زمین را برای تولید محصول معین در مقابل واگذاری سهمی از آن در اختیار دارد و برخلاف تصرف اجاره‌ای، مقدور محصولی که به مالک پرداخت می‌شود، ثابت نیست و تابع میزان محصولی است که برداشت می‌شو  د.

حریم: آن قسمت از اراضی اطراف رودخانه ، مسیل ، نهر طبیعی یا سنتی ، مرداب و برکه های طبیعی است که بلافاصله پس از بستر قراردارد و طبق مقررات و آئین نامه های مربوطه توسط وزارت نیرو با شرکتهای آب منطقه ای تعیین می گردد

حقابه:عبارت از حق مصرف آبی است که به موجب تبصره ۱ ماده ۱۸ قانون توزیع عادلانه آب برای ملک یا مالک آن تعیین شده باشد .

جزیره پلکانی:جزیره ای است که به طور مصنوعی در رودخانه ایجاد می شود و ازنظر فرسایش با ایجاد پوشش سنگی درهمه کناره های آن حفاظت می شود . این جزایر مصنوعی در ترکیب با تخلیه کننده رسوب به دو هدف اصلی خدمت می کند یکی توزیع جریان و دیگری ایجاد انحنای مطلوب

خدمات کشاورزی:منظور از خدمات کشاورزی به طور کلی فعالیت‌هایی است که به منظور انجام کارهای بهره‌‌برداری کشاورزی، برپایه دستمزد یا قرارداد انجام می‌گیرد

دبی: عبارتست از میزان حجم آبی که در واحد زمان از مقطع معینی از رودخانه ، کانال ، لوله عبور می نماید
دیواره های حفاظتی:دیواره های بتنی و یا گابیونی هستند که دریک طرف یا دو طرف سازه برای محدود کردن جریان رودخانه دریک مجرای مناسب احداث می گردند

رودخانه : مجرائی است طبیعی که آب بطور دائم یا فصلی در آن جریان داشته باشد.

زمین کشاورزی آبی: زمینی است که عملیاتی از قبیل ایجاد نهر و کرت با ایجاد سیستم آبیاری تحت فشار به‌منظور کشت آبی در آن انجام شده و به‌نحوی متصل به منبع آب باشد.

زمین کشاورزی دیم: زمینی است که به کشت دیم اختصاص دارد و عملیات لازم برای آبیاری زمین از قبیل ایجاد نهر و کرت در آن انجام نشده است.
کاربران برخط: 1 کل بازدید ها: 1986 بازدیدهای امروز: 1
تغییر قالب صفحه
کليه حقوق برای شرکت آب و فاضلاب روستایی استان سیستان و بلوچستان محفوظ ميباشد
طراحی و تولید توسط شرکت عامل سیستم